phone mobile mobile pin heart heart user user Biuro Podróży ITAKA Flag of Belarus airplane CB5DFB7F-C92F-41CB-9FB1-916D616FF3EC E0FBD33F-841B-452B-BF16-225B7D943904
Jak rezerwować?Regulamin serwisu ITAKA.pl

Regulamin serwisu ITAKA.pl


Spis treści

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PRAWA AUTORSKIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 3. POJĘCIA STOSOWANE W REGULAMINIE
 4. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG
 5. INFORMACJE O USŁUGACH ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 6. ZAWARCIE UMOWY, DOKONANIE REZERWACJI I REALIZACJA UMOWY
 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 8. REKLAMACJE
 9. PŁATNOŚCI
 10. BEZPIECZEŃSTWO
 11. POLITYKA COOKIES

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.itaka.pl.
 2. Administratorem serwisu www.itaka.pl (Serwis) oraz aplikacji mobilnej (Aplikacja) jest Nowa Itaka sp. z o.o.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, zarówno osób dokonujących Rezerwacji, Rejestracji w Serwisie, jak i innych działań w Serwisie.
 4. Regulamin opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uwzględniając:
  1. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),
  2. Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204),
  4. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. Zm.),
  5. Ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z jego warunkami, rozumie je i zobowiązuje się, aby ich przestrzegać. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną – zgodnie z Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. PRAWA AUTORSKIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Serwis www.itaka.pl jest własnością Administratora, ma on prawo dokonywania w nim zmian, dodawania, modyfikowania i usuwania treści, a wszelkie zbiory w Serwisie, jego nazwa, sposób funkcjonowania i dane podlegają ochronie prawnej. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora jest zabronione poza wyjątkami opisanymi poniżej. Użytkownik witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku. Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako "prasowe" jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji.
 2. Serwis jest dostępny w takim stanie w jakim Użytkownik otrzymuje go z serwera obsługującego. Administrator nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności Serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.
 3. Serwisu nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Administrator zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.
 4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 5. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z niniejszej witryny, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym fakcie użytkownika. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Administrator nie gwarantuje, że informacje i ceny zawarte na Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania podstron Serwisu. Dana oferta jest dostępna tylko wówczas, kiedy można ją zarezerwować poprzez stronę www.itaka.pl w momencie jej przedstawienia na tej stronie.
 7. W celu poprawienia funkcjonalności witryny www.itaka.pl istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.
 8. Administrator przekazuje Podróżnemu/Użytkownikowi informację o położeniu hotelu wymaganą przez art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c) Ustawy poprzez podanie miejscowości, w której znajduje się hotel. Informacja ta jest zawarta w opisie Imprezy na stronie www.itaka.pl w zakładce „Mapa i informacje o regionie”. Dodatkowo Biuro Podróży udostępnia Podróżnym korzystanie z internetowego narzędzia umożliwiającego szczegółową lokalizację hotelu na mapie za pośrednictwem Google oraz OpenStreetMap. Udostępnienie tego narzędzia internetowego nie stanowi określenia przez Biuro Podróży położenia hotelu w rozumieniu art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c) Ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

III. POJĘCIA STOSOWANE W REGULAMINIE

 1. Administrator/Biuro Podróży – podmiot wskazany w § I. pkt 2 Regulaminu.
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna ITAKA, poprzez którą można uzyskać dostęp do Serwisu.
 3. Formularz kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania.
 4. Hasło – unikalny ciąg znaków ustalony przez Użytkownika w celu zalogowania się do Strefy Klienta Serwisu.
 5. Impreza turystyczna – usługi turystyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 6. Konto w Strefie Klienta – indywidualne konto dostępne dla zarejestrowanych i zalogowanych w Strefie Klienta Użytkowników.
 7. Login – adres e-mail Użytkownika, podany podczas Rejestracji do Serwisu.
 8. Opinia – możliwość oceny wybranej oferty imprezy turystycznej oraz jakości usług świadczonych przez Administratora.
 9. Regulamin – warunki korzystania z serwisu itaka.pl i świadczenia usług przez Administratora.
 10. Rejestracja – czynność wykonana przez Użytkownika polegająca na założeniu indywidualnego Konta w Strefie Klienta w Serwisie.
 11. Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w imprezie turystycznej dostępnej w Serwisie Administratora. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, Informacji Praktycznych, Standardowym Formularzem Informacyjnym, Kartą Produktu i Warunkami Ubezpieczenia w Trakcie Podróży oraz Polityką prywatności.
 12. Serwis – strona internetowa i wszystkie powiązane podstrony znajdujące się pod adresem www.itaka.pl, również pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiące własność Administratora.
 13. Sprzedawca – inaczej Administrator Serwisu, realizujący Usługę na rzecz Klienta.
 14. Strefa Klienta – udostępniona w ramach serwisu www.itaka.pl usługa, dostępna dla zarejestrowanego i zalogowanego Użytkownika, umożliwiająca bezpośredni dostęp do informacji (m.in. o dokonanych przez Użytkownika Rezerwacjach) oraz zarządzanie usługami.
 15. Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Nowa Itaka sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 16. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z nadanymi prawami do czynności prawnych przez Ustawę, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być także osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą opiekuna prawnego.

IV. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
 2. W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.
 3. Użytkownik dokonując Rezerwacji potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, Informacjami Praktycznymi, Standardowym Formularzem Informacyjnym, Kartą Produktu i Warunkami Ubezpieczenia w Trakcie Podróży oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji.

V. INFORMACJE O USŁUGACH ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Administrator zapewnia funkcjonowanie systemu informatycznego, którym się posługuje w sposób taki, aby każdy Użytkownik mógł nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych.
 2. Administrator zapewnia działanie systemu informatycznego, którym się posługuje, w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, zwłaszcza z wykorzystaniem technik kryptograficznych.
 3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usług elektronicznych.
 4. Administrator informuje, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem. Celem eliminacji lub minimalizowania takiego zagrożenia Użytkownik zobowiązany jest podjąć stosowne działania niezbędne do zabezpieczenia urządzenia, z którego korzysta z Serwisu Administratora.
 5. Informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych nienależących do treści usług elektronicznych, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są zawarte w Polityce prywatności.
 6. Celem korzystania z Serwisu Administratora, Użytkownik powinien spełnić poniższe wymagania techniczne, niezbędne do nawiązania współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
  1. Posiadanie urządzenia, które umożliwia korzystanie z sieci Internet;
  2. Połączenie z siecią Internet;
  3. Posiadanie przeglądarki internetowej, która umożliwi wyświetlanie stron WWW i dostęp do Serwisu Administratora, z obsługą połączeń szyfrowanych SSL i JavaScript;
  4. Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerowania w strukturę techniczną Konta/Strefy Klienta, aby móc diagnozować ewentualne nieprawidłowości lub problemy w funkcjonowaniu usług Serwisu, może także dokonywać zmian i oddziaływać na sekcję techniczną Konta Użytkownika celem modyfikacji i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Konta lub samego Serwisu.

VI. DOKONANIE REZERWACJI, ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

 1. W celu dokonania rezerwacji Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko osoby rezerwującej, dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy i adres email oraz dane osobowe pozostałych Uczestników, dla których dokonuje rezerwacji w imprezie.
 2. Dla dokonania rezerwacji imprezy turystycznej wymagane jest, aby Użytkownik zapoznał się Regulaminem Serwisu i zaakceptował jego treść oraz zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa i Warunkami Ubezpieczenia.
 3. Po potwierdzeniu rezerwacji dokonuje się zawarcia umowy z Użytkownikiem Serwisu. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Użytkownik przez dokonanie wpłaty ceny imprezy turystycznej (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Nowa Itaka sp. z o.o. potwierdzi Użytkownikowi zawarcie umowy.
 4. Po dokonaniu Rezerwacji Administrator zapewnia Dokument podróży, który jest dostępny w Strefie Klienta lub w wiadomości e-mail otrzymywanej na wskazany adres poczty elektronicznej.
 5. Warunki i sposoby płatności są dostępne po dokonaniu Rezerwacji w podsumowaniu Rezerwacji, w Strefie Klienta i wiadomości e-mail od Administratora Serwisu.
 6. Wszystkie ceny podane na Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 7. Realizacja umowy następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych oraz pozostałymi zapisami zawartymi w Regulaminie i dokumentach dołączonych do Rezerwacji.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od zawarcia umowy następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych.

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje można zgłaszać i będą rozpatrywane zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych.

IX. PŁATNOŚCI

 1. Płatności w serwisie www.itaka.pl obsługiwane są przez Przelewy24, które dostarczają największą w Polsce ilość metod płatniczych i są pod tym względem bezspornym liderem.
 2. Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń transakcji - 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode), SSL EV (Secure Sockets Layer Extended Validation). System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nigdy nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne nigdzie nie są one przechowywane. Klient ma gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank. Bezpieczeństwo transakcji jest zapewniane przez zastosowanie protokołu SSL VE.

X. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Certyfikat SSL zapewnia ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Zastosowany algorytm, z kluczem szyfrującym długości 128 bitów, jest obecnie najbezpieczniejszym i najpopularniejszym ze stosowanych w powszechnym użyciu. Dzięki temu nie ma możliwości przejęcia informacji przekazywanej za pośrednictwem zabezpieczonej witryny internetowej.
 2. Organem certyfikującym jest Thawte.

XI. POLITYKA COOKIES

 1. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP oraz identyfikatory MAC użytkowników odwiedzających Serwis www.itaka.pl i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu.
  Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.
 2. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.itaka.pl (Serwis).
 3. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
 4. Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest:
  1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników,
  2. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
  3. prezentacji reklam z uwzględnieniem preferencji użytkowników
  4. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 6. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.
 7. Administrator może udostępniać dane powiązane z plikami cookies podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze.
 8. Pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów.
 9. W Serwisie mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram), mapy (Google Maps, OpenStreetMap), aplikacje (np. AppStore, Google Play). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.
 10. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 11. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
 12. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 13. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 14. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie nie chcą, aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter