phone mobile mobile pin heart heart user user Biuro Podróży ITAKA Flag of Belarus airplane CB5DFB7F-C92F-41CB-9FB1-916D616FF3EC E0FBD33F-841B-452B-BF16-225B7D943904
PolecamyProgram lojalnościowy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wysyłki nagród zamówionych w Programie Lojalnościowym w okresie 02.06 – 08.06.2023 będą realizowane po 08.06.2023.

Pozdrawiamy
Biuro Podróży ITAKA

Zachęcamy do udziału w programie lojalnościowym Podróż Spełnionych Marzeń!

Program Lojalnościowy

Każdy wyjazd z Itaką premiowany będzie specjalnymi punktami, które można zbierać, podróżując z nami w kolejnych latach.

Za każde 100 zł otrzymasz 1 punkt.

Informacje szczegółowe:

marzenia@itaka.pl

 

Zarejestruj się

Nagrody

Regulamin

Regulamin Programu Lojalnościowego Podróż Spełnionych Marzeń
(wersja obowiązująca od 23.05.2018)
 

DEFINICJE:
Organizator Programu - Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-072, ul. Reymonta 39.
Program Podróż Spełnionych Marzeń – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora, skierowany do Klientów Biura Podróży Itaka, którym przyznawane są Punkty z tytułu uczestnictwa w Programie.
Regulamin – niniejszy regulamin Programu Podróż Spełnionych Marzeń, w którym określone są zasady Programu.
Uczestnik – osoba/podmiot uczestniczący w Programie Lojalnościowym Podróż Spełnionych Marzeń zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
Numer konta w Programie – indywidualny numer konta w Strefie Klienta, nadawany Uczestnikowi przez Organizatora Programu po wypełnieniu formularza.
Punkty – punkty naliczane Uczestnikowi Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, wymienne na nagrody.
Nagrody – nagrody rzeczowe, na które Uczestnik Programu może wymienić punkty, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki Programu Lojalnościowego Podróż Spełnionych Marzeń, zwanego dalej Programem, opisuje korzyści, prawa i obowiązki Uczestnika, wynikające z udziału w Programie.
  2. Organizatorem Programu oraz fundatorem nagród jest Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, adres siedziby: 45 – 072 Opole, ul. Reymonta 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, kapitał zakładowy 3.315.000 złotych, zwana dalej Biurem Podróży Itaka lub Organizatorem.
  3. Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy oferty Biura Podróży Itaka.
  4. Na prośbę Uczestnika Programu, Biuro Podróży Itaka udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnik Programu może zgłosić pytania lub zastrzeżenia związane z Programem drogą mailową na adres: marzenia@itaka.pl
 2.  PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU
  1. Do Programu może przystąpić osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dokonała zakupu usług turystycznych Biura Podróży Itaka.
  2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest posiadanie konta w Strefie Klienta i rejestracja do Programu na stronie https://www.itaka.pl/strefa-klienta/program-lojalnosciowy.
  3. Uczestnik Programu otrzymuje indywidualny Numer Konta w Programie. Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednego Numeru Konta.
  4. Dołączenie do Programu jest równoznaczne z faktem zapoznania się z Regulaminem Programu oraz zgodą z jego postanowieniami.
 3. PUNKTY
  1. Punkty są przyznawane Uczestnikowi za zakup i realizację usług turystycznych stanowiących ofertę Biura Podróży Itaka, w zależności od wartości zakupu: za każde wydane sto złotych przyznawany jest jeden Punkt.
  2. Punkty są doliczane automatycznie w momencie powrotu z imprezy turystycznej, tylko i wyłącznie na konto Uczestnika Programu, na którego dane została założona rezerwacja, nawet jeśli na rezerwacji znajduje się więcej niż jedna osoba.
  3. Przyznane Punkty nie mogą być przekazane innym osobom i nie mogą być wymienione na gotówkę ani zniżki.
  4. Punkty są ważne tylko za rezerwacje, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 10 lat, licząc od daty powrotu z wyjazdu do chwili obecnej. Po upływie 10 lat od zakończenia wyjazdu, Punkty naliczone za ten wyjazd wygasają.
  5. Wszelkie zastrzeżenia co do liczby Punktów zgromadzonych w Programie, Uczestnik Programu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą do zmiany liczby punktów. Liczbę posiadanych Punktów można sprawdzić w Strefie Klienta na https://www.itaka.pl/strefa-klienta.
  6. Punkty nie są naliczane za zakup usług dodatkowych, np.: wycieczek lokalnych, biletów lotniczych (biletylotnicze.itaka.pl), wynajmu samochodów, rezerwacji hoteli (hotele.itaka.pl). Ilość punktów za usługi, za które punkty są naliczane wskazana jest na umowie. Z Programu wyłączone są rezerwacje grupowe.
 4. NAGRODY
  1. Szczegółowa lista nagród wraz z oznaczeniem wartości Punktów niezbędnych do ich uzyskania dostępna jest na stronie www.itaka.pl/marzenia i w Strefie Klienta.
  2. Z przyczyn technicznych prezentowane Nagrody mogą różnić się wyglądem od wizerunku Nagród w rzeczywistości.
  3. Wszelkie ewentualne ciężary publicznoprawne związane z zamianą Punktów na Nagrody mogące obciążać Uczestnika Programu, Uczestnik zobowiązany jest uregulować we własnym zakresie.
  4. Uczestnik Programu realizuje uprawnienia wynikające ze zgromadzonych Punktów, składając zamówienie za pośrednictwem Strefy Klienta. Po dokonaniu weryfikacji Uczestnika Programu, Biuro Podróży Itaka zmniejsza liczbę zgromadzonych przez Uczestnika Programu Punktów o wartość punktową wybranej przez niego Nagrody. Nagroda zostaje wysłana do Uczestnika Programu pod wskazany w zamówieniu adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
  5. Z przyczyn niezależnych od Organizatora, niektóre z Nagród mogą okazać się niedostępne,w szczególności wskutek ich wycofania przez producentów albo wyczerpania zapasów i braku możliwości ich uzupełnienia. W takich przypadkach Organizator będzie modyfikować katalog Nagród, z uwzględnieniem interesów Uczestnika.
  6. Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od zamówienia prezentu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, bez podania przyczyny. O skorzystaniu z uprawnienia Uczestnik informuje Biuro Podróży Itaka i odsyła otrzymaną Nagrodę w stanie nienaruszonym.
  7. W przypadku wad Nagród, możliwe jest zgłoszenie reklamacji Nagrody listownie na adres Biura Podróży Itaka lub drogą mailową na adres: marzenia@itaka.pl. Okres rozpatrzenia reklamacji: 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia. W reklamacji należy wskazać dane pozwalające zidentyfikować Uczestnika np. imię, nazwisko, numer konta, adres do korespondencji oraz opisać wadę Nagrody.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Organizator Programu w celu ochrony danych każdego z Uczestników Programu podjął wszelkie środki, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej Rozporządzenie).
  2. Administratorem danych osobowych jest Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, adres siedziby: 45 – 072 Opole, ul. Reymonta 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, kapitał zakładowy 3.315.000 złotych, tel. 775412202, email info@itaka.pl .
  3. Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie żądania lub pytania związane z przetwarzaniem danych na adres daneklienta@itaka.pl.
  4. Dane osobowe Uczestnika Programu, gromadzone są w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, kod pocztowy, miasto.
  5. Celem przetwarzania danych jest realizacja założeń Programu Lojalnościowego w tym wysyłki nagród (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
  6. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem dla celu realizacji programu, w tym firmom doręczającym.
  7. Dane osobowe pozostają w bazie przez okres 10 lat, czyli do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego.
  8. Uczestnik Programu posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach, do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
  9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody. W przypadku wycofania zgody przed realizacją wysyłki Nagrody lub w trakcie jej realizacji, cofnięcie zgody będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji wysyłki Nagrody i zostanie potraktowane jako anulacja zamówienia.
  10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Programu narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje mu prawo do złożenia skargi do Organu Nadzorczego, (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnik Programu, jeśli wyrazi na to zgodę, będzie otrzymywał informacje dotyczące ofert specjalnych, drogą mailową, telefoniczną, SMS.
  2. Biuro Podróży Itaka ma prawo do zmiany treści Regulaminu w przypadkach i w zakresie uzasadnionych ważnymi powodami, tj. gdy:
   • Regulamin wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów prawa albo wydanego orzeczenia, decyzji lub wytycznej;
   • wymaga tego ochrona interesów Uczestników;
   • jest to uzasadnione potrzebą zagwarantowania prawidłowego i bezpiecznego działania programu, w tym również zapobiegania lub zwalczania nadużyć;
   • przemawia za tym rozwijanie możliwości Programu, z należytym uwzględnieniem interesu Uczestników;
  3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje Uczestnika o wprowadzeniu modyfikacji drogą mailową lub SMS i udostępni nowy tekst Regulaminu na stronie Programu (www.itaka.pl/marzenia) i w Strefie Klienta (www.itaka.pl/strefa-klienta). O sposobie powiadomienia (e-mail lub SMS) decyduje Organizator. Zmiany są skuteczne wobec Uczestnika w terminie 30 dni od dnia poinformowania o nich Uczestnika i pod warunkiem, że w tym czasie Uczestnik nie skorzysta z uprawnienia do rezygnacji w Programie.
  4. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie, o czym powinien poinformować Organizatora drogą mailową na adres: marzenia@itaka.pl. Wraz z rezygnacją z udziału w Programie wygasają zgromadzone przez Uczestnika Punkty. Organizator nie będzie przetwarzać danych osobowych tego Uczestnika, przetwarzanych dla celów Programu.
  5. Biuro Podróży Itaka zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w przypadku uzasadnionym zamiarem rozpoczęcia nowego programu lojalnościowego lub inną ważną przyczyną. W takim przypadku Biuro Podróży Itaka publikuje informacje o zakończeniu Programu na stronie internetowej Programu (www.itaka.pl/strefa-klienta), określając termin zakończenia nie krótszy niż 3 miesiące przed datą zakończenia. W tym okresie Uczestnicy mogą nadal gromadzić punkty, natomiast przez okres 6 miesięcy od daty opublikowania informacji o zakończeniu programu, mogą nadal wymieniać punkty na nagrody.
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter